पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं.१२९६६-१२९७० (खुला तथा समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उप-समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन