वि.नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकिकृत, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल केन्द्र राखी online बाट दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन