केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, रा‍.प.तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा पोखरा (POKHARA) परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिएको उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन