लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६५-१७२६७/२०७९-८०, (खुला, समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईड्रोलोजी उपसमूह, हाईड्रोलोजिष्ट पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन