लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर,काठमाडौको वि.नं.१६६९४-१६७००/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी(अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन