लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२८५७-१२८६२/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा एकीकृत तथा स‍ंयुक्त, रा.प.अन‍.द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन