केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75(खुला/समावेशी),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन