लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०२-१५७०८/०७६-०७७ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको दिपायल केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन