लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६५-१७२६७।२०७९-८०, (खुला, समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्‍जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, हाइड्रोलोजिष्ट इन्जिनियर पदको काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएको उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन