लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९९-१६७०५।०७९-८०(खुला, समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र सुर्खेत राखी Online बाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन