लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको इञ्जिनियरिङ्ग सेवाको सहायक निरीक्षक (मेट्रोलोजी), मौसम विज्ञान सहायक (मेटेरीयोलोजी), सर्भेक्षक (सर्भे), असिष्टण्ड केमिष्ट/ प्रा.स.(केमेष्ट्र) र कृषि सेवाको प्राविधिक सहायक (बागवानी), पशुस्वास्थ्य प्राविधक (भेटेरीनरी) र प्राविधिक सहायक (खा.पो. तथा गु.नि.) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन