लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं.१२८५२-१२८५८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन