लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००५-११००६/०७४-७५ (खुला र समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेद्वारको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन