सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को बिज्ञापन नं. 15502-15506/074-75,खुला तथा समावेशी अनुसार नेपाल प्रशासन (स‌ंयूक्त तथा एकीकृत )सेवा ,नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लागि महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना / - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन