लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16689-16692/075-76,(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन