लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि. नं १०१२१-१०१२३/०७४-७५ कम्प्युटरअपरेटर, विविध, रा‍.प.अनं.प्रथम, वि.नं. १०१२३-१०१२९/०७४-७५, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ,पाँचौ र वि. नं १०१३३-१०१३९/०७४-७५, स्वास्थ्य,हे.ई, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको लागि परीक्षाकेन्द्र इलाम राखी अनलाईन दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन