लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको बि.नं. १३९२४-२५/०७७-७८, प्राविधिक सहायक, नेपाल शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, बि.नं. १३९२६/०७७-७८, पुस्तकालय सहायक, नेपाल शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, बि.नं. १३९१८-२३/०७७-७८, कम्प्युटर अपरेटर, नेपाल विविध, पद, सेवा समूह, उपसमूह समेतको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन