लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र खोटाङ, दिक्तेल राखी दरखास्त स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको पूर्व स्थगित प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन