लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२७/०८०-८१ (खुला ),नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन