लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरु र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न समूहका पदहरुमा परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन