लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०८६-१२०८८/२०७८-७९ (खुला,समावेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, मु्द्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन.उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन