Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_ch385luklp4uc0qpbjurnqsqs5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७६-७७ (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन