सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15502-15506/074-75(खुला तथा समावेशी) नायव सुब्बा वा सो सरह, एकीकृत पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फारम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन