लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट राजपत्र अनंकित, द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) अमिन पद (०७७-७८) को परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन