लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०९७/०८०-८१ (खुला),नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन