लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयको वि.नं.११९१०-११९१६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत खरिदार वा सो सरह पदको काठमाडौं केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन