लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12503-12507/076-77 (एकीकृत तथा संयुक्त), रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको, हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन