पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12902-12907/074-75,एकीकृत तथा संयुक्त, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बागलुङ केन्द्र राखी दरखास्त दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन