लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको, द्बितीय र तृतीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन