लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं.१६६९४-१६७००/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन