परीक्षा केन्द्र दिपायल राखी केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326-17331/074-75, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,विद्यालय निरीक्षक पदमा दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन