लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००२-१२००८/२०७८-७९, १२००९/२०७८-७९, १२०१२/२०७८-७९, र १२०१३/२०७८-७९, इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोलोजी उपसमूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सब-इञ्‍जिनियर / जल विज्ञान सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन