जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरकाे वि.नं. १२२०२-१२२०४/०७४-७५ (आ.प्र.), खरिदार वा सो सरह तथा वि.नं. १२२०५-१२२०९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदमा जलेश्वर केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन