लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०६/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखि Online दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन