लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. 1६६९५-1६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन