विज्ञापन

बिज्ञापन नं. विवरण पद संख्या अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फार्इल
154/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत वा अन्तर्गत 15 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
155/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलाम अन्तर्गत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
156/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुङ्गा अन्तर्गत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
157/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ताप्लेजुङ्ग 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
158/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पाँचथर 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
159/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) इलाम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
160/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) संखुवासभा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
161/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सेलुखुम्बु 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
162/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ओखलढुङ्गा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
163/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) खोटाङ्ग 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
164/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तेह्रथुम 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
165/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धनकुटा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
166/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ताप्लेजुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
167/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पाँचथर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
168/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) संखुवाभा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
169/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) भोजपुर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
170/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तेह्रथुम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
171/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धनकुटा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
172/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उदयपुर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
173/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) खोटाङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
174/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ओखलढुङ्गा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
175/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सोलुखुम्बु 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
176/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) झापा 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
177/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मोरङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
178/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत जनकपुर वा अन्तर्गत 42 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
179/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय राजविराज 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
180/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
181/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिरहा 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
182/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सर्लाही 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
183/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रौतहट 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
184/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धनुषा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
185/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 10 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
186/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बारा 7 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
187/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
188/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बारा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
189/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रौतहट 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
190/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिरहा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
191/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महोत्तरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
192/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धनुषा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
193/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
194/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सप्तरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
195/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सर्लाही 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
196/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महोत्तरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
197/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सर्वोच्च अदालत 9 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
198/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत पाटन 22 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
199/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , कानून (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
200/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
201/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन अन्तर्गत 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
202/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
203/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
204/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नुवाकोट 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
205/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिन्धुपाल्चोक 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
206/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
207/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दोलखा 5 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
208/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धादिङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
209/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रामेछाप 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
210/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) चितवन 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
211/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रसुवा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
212/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रसुवा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
213/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नुवाकोट 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
214/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिन्धुपाल्चोक 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
215/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
216/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दोलखा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
217/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धादिङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
218/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रामेछाप 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
219/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) चितवन 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
220/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिन्धुली 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
221/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मकवानपुर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
222/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
223/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काठमाडौं 10 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
224/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ललितपुर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
225/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) चितवन 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
226/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
227/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महालेखा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
228/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत पोखरा अन्तर्गत 14 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
229/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
230/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गोरखा 6 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
231/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तनहुँ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
232/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्वत 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
233/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मनाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
234/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुस्ताङ 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
235/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) म्याग्दी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
236/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) लमजुङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
237/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाग्लुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
238/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) स्याङजा 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
239/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुस्ताङ 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
240/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मनाङ 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
241/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा)लमजुङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
242/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तनहुँ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
243/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) म्याग्दी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
244/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्वत 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
245/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गोरखा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
246/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कास्की 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
247/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाग्लुङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
248/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत तुल्सीपुर अन्तर्गत 24 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
249/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
250/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्ज 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
251/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
252/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुपन्देही 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
253/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कपिलवस्तु 5 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
254/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) प्युठान 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
255/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रोल्पा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
256/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाँके 5 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
257/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बर्दिया 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
258/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नवलपरासी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
259/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुपन्देही 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
260/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कपिलवस्तु 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
261/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गुल्मी 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
262/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अर्घाखाँची 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
263/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) प्युठान 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
264/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुकुम 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
265/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रोल्पा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
266/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत सुर्खेत अन्तर्गत 8 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
267/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
268/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) जाजरकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
269/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सल्यान 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
270/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कालिकोट 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
271/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) हुम्ला 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
272/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) जुम्ला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
273/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुगु 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
274/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोल्पा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
275/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सुर्खेत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
276/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सल्यान 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
277/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुकुम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
278/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कालीकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
279/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) हुम्ला 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
280/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) जुम्ला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
281/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुगु 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
282/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोल्पा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
283/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत दिपायल अन्तर्गत 9 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
284/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोटी जिल्लास्थित 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
285/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बझाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
286/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दार्चुला 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
287/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बैतडी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
288/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाजुरा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
289/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अछाम 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
290/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डडेल्धुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
291/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कञ्चनपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
292/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोटी 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
293/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बैतडी 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
294/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाजुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
295/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अछाम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
296/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डडेल्धुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
297/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कञ्चनपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
298/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कैलाली 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
299/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बझाङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
300/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दार्चुला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
301/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बैतडी 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डडेल्धुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
303/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कैलाली 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
304/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कञ्चनपुर 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
305/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत 8 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलाम अन्तर्गत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
307/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ताप्लेजुङ्ग 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
308/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पाँचथर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
309/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ओखलढुङ्गा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
310/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) इलाम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
311/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तेह्रथुम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
312/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सुनसरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
313/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सोलुखुम्बु 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
314/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ताप्लेजुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
315/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पाँचथर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
316/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) भोजपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
317/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उदयपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
318/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) खोटाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
319/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सोलुखुम्बु 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
320/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) झापा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
321/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मोरङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
322/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत जनकपुर अन्तर्गत 22 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
323/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिरहा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
324/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सर्लाही 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
325/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रौतहट 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
326/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महोत्तरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
327/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 5 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
328/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बारा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
329/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
330/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बारा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
331/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रौतहट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
332/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिरहा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
333/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महोत्तरी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
334/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्सा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
335/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रौतहट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
336/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिरहा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
337/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सर्वोच्च अदालत अन्तगर्तत 5 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
338/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत पाटन अन्तर्गत 11 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
339/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
340/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
341/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
342/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नुवाकोट 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
343/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिन्धुपाल्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
344/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दोलखा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
345/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धादिङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
346/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रामेछाप 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
347/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) चितवन 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
348/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रसुवा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
349/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रसुवा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
350/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नुवाकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
351/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सिन्धुपाल्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
352/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दोलखा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
353/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) धादिङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
354/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) चितवन 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
355/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रामेछाप 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
356/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) केन्द्रस्तर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
357/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काठमाडौं 6 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
358/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) ललितपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
359/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
360/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) महालेखा परीक्षकको कार्यालय 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
361/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत पोखरा अन्तर्गतका 7 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
362/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गोरखा 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
363/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुस्ताङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
364/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्वत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
365/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मनाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
366/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) म्याग्दी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
367/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) लमजुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
368/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाग्लुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
369/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) स्याङ्जा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
370/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुस्ताङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
371/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मनाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
372/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) लमजुङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
373/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) तनहुँ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
374/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) म्याग्दी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
375/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) पर्वत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
376/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गोरखा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
377/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) स्याङ्जा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
378/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाग्लुङ 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
379/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत तुल्सीपुर अन्तर्गत 12 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
380/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगञ्ज अन्तर्गत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
381/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बुटवल अन्तर्गत 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
382/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुपन्देही 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
383/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कपिलवस्तु 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
384/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) प्युठान 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
385/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रोल्पा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
386/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुकुम (पूर्व) 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
387/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाँके 3 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
388/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बर्दिया 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
389/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
390/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुपन्देही 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
391/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) गुल्मी 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
392/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अर्घाखाँची 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
393/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) प्युठान 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
394/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रुकुम (पूर्व) 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
395/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) रोल्पा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
396/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बर्दिया 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
397/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत सुर्खेत अन्तर्गतका 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
398/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) जाजरकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
399/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दैलेख 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
400/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कालीकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
401/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) सल्यान 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
402/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) हुम्ला 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
403/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) मुगु 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
404/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोल्पा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
405/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कालीकोट 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
406/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) हुम्ला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
407/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) जुम्ला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
408/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) उच्च अदालत दिपायल अन्तर्गत 4 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
409/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोटी 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
410/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बझाङ 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
411/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दार्चुला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
412/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाजुरा 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
413/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अछाम 2 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
414/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा. प्र. (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कञ्चनपुर 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
415/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डोटी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
416/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बैतडी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
417/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बाजुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
418/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) अछाम 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
419/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) डडेल्धुरा 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
420/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कैलाली 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
421/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) दार्चुला 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
422/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) बैतडी 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
423/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) कैलाली 1 2076-10-28 2020-01-10 11:44:04 0000-00-00
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 8 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , कानून (खुला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (खुला) 9 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 7 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10002/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 14 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10003/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10003/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10003/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10003/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10003/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10004/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10004/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (आदिवासी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10004/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10004/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10005/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10005/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10005/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10005/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10006/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10006/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10006/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10007/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10008/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र ) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 23 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (खुला) 14 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 6 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11302/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11303/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 7 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11303/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (महिला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11303/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11303/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11304/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11304/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (आदिवासी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11304/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11304/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11305/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11305/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (मधेसी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11305/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11305/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11306/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11307/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11308/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 17 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (खुला) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र«, – (खुला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (खुला) 13 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 11 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 12 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (खुला) 16 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11902/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. (खुला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र, – (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (महिला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11903/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (आदिवासी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र, – (आदिवासी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (आदिवासी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (आदिवासी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11904/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, व्यवस्थापिका संसद, सा.प्र. (आदिवासी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, कानून (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (मधेसी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11905/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (मधेसी) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11906/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11906/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11906/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11906/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11906/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, लेखापरीक्षण, – (दलित) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11907/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11907/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11907/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, परराष्ट्र, – (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11907/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11907/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
11908/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12852/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 7 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12852/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (खुला) 14 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12852/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 9 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12852/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12853/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12853/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12853/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12853/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12854/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12854/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (आदिवासी जनजाति) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12854/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी जनजाति) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12854/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12855/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (क़) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12855/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12855/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12856/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (दलित) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12856/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12857/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12857/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12858/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
12858/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13802/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 13 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13802/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13802/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (खुला) 12 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13802/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (खुला) 8 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13802/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 12 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13803/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13803/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13803/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13803/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13803/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13804/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी जनजाति) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13804/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13804/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (आदिवासी जनजाति) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13804/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (आदिवासी जनजाति) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13804/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी जनजाति) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13805/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13805/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (मधेसी ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13805/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (मधेसी ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13805/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13806/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13806/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13806/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , लेखा (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13806/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13807/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13807/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , सा.प्र. (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
13807/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14752/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 4 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14752/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14752/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 8 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14752/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 8 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14752/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14753/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14753/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14753/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 3 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14754/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14754/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आ.ज. ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14754/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज. ) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14754/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14755/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14755/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14756/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14757/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14757/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
14757/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15702/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15702/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (खुला) 8 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15702/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला) 7 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15702/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (खुला) 5 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15703/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15703/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (महिला) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15703/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15703/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (महिला) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15704/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15704/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (आदिवासी जनजाति) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15704/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15704/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (आदिवासी जनजाति) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15705/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15705/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (मधेसी) 2 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15705/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (मधेसी) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15706/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15706/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (दलित) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15707/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (अपाङ्ग) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15708/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
15708/076-77 नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन , राजस्व (पिछडिएको क्षेत्र) 1 2076-10-14 2020-01-10 11:44:04 2076-10-21
10604/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.ज.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
11911/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र. ) 5 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13807/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला) 10 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13808/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (खुला) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 3 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13809/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय , सरकारी वकिल (महिला) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13810/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज.) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13811/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 2 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
13812/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, न्याय (दलित) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
15352/075-76 खरिदार वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र.) 1 2076-12-19 2020-01-22 11:57:46 2076-12-26
424/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
425/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
426/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
427/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
428/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
429/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
430/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
431/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
432/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
433/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), संखुवासभा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
434/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), खोटाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
435/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
436/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
437/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सोलुखुम्बु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
438/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
439/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
440/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
441/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
442/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
443/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
444/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
445/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
446/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
447/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
448/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिरहा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
449/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
450/076-77 प्रा.स.÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
451/076-77 प्रा.स.÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
452/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
453/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
454/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
455/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
456/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
457/076-77 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
458/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
459/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
460/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भक्तपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
461/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धादिङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
462/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
463/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दोलखा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
464/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
465/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
466/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
467/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
468/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
469/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
470/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
471/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
472/076-77 प्रा.स., कृषि बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
473/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
474/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
475/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
476/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
477/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
478/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
479/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
480/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
481/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
482/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काभ्रेपलाञ्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
483/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
484/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
485/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
486/076-77 फिलाटेलिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
487/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
488/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), स्याङ्जा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
489/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
490/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
491/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मनाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
492/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
493/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
494/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
495/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाग्लुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
496/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
497/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
498/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
499/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 5 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
500/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 4 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
501/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
502/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अर्घाखाँची 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
503/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दाङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
504/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुकुम पूर्व 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
505/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
506/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
507/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाल्पा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
508/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
509/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
510/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
511/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
512/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
513/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
514/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
515/076-77 नायव सुब्बा, वन, हात्तिसार (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
516/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
517/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुकुम पश्चिम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
518/076-77 जलविज्ञान सहायक, इञ्जि.,सिभिल हाइड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
519/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
520/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जाजरकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
521/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), जुम्ला 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
522/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुगु 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
523/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
524/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
525/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बैतडी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
526/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
527/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
528/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
529/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
530/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाजुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
531/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
532/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
533/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
534/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुनसरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
535/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), भोजपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
536/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), इलाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
537/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ओखलढुङ्गा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
538/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
539/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
540/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनकुटा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
541/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पाँचथर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
542/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), उदयपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
543/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मोरङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
544/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), झापा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
545/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
546/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
547/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
548/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि. मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), धनुषा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
549/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बारा 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
550/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), पर्सा 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
551/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रौतहट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
552/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), महोत्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
553/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सर्लाही 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
554/076-77 सर्भेक्षक,, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सप्तरी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
555/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
556/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
557/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
558/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
559/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
560/076-77 सिनियर मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
561/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
562/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
563/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), ललितपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
564/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
565/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
566/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रामेछाप 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
567/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
568/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), चितवन 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
569/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सिन्धुपाल्चोक 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
570/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नुवाकोट 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
571/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
572/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
573/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मकवानपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
574/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
575/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रसुवा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
576/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दोलखा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
577/076-77 सिनियर बुक बान्डर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
578/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), केन्द्रस्तर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
579/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
580/076-77 क्रोनोलोनिष्ट, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), काठमाडौं 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
581/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
582/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
583/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), म्याग्दी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
584/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), लमजुङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
585/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), मुस्ताङ 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
586/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कास्की 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
587/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), नवलपरासी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
588/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
589/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कपिलवस्तु 3 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
590/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
591/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
592/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
593/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), गुल्मी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
594/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), रुपन्देही 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
595/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
596/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बाँके 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
597/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), बर्दिया 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
598/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
599/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), सुर्खेत 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
600/076-77 सुपरिवेक्षक, आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
601/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
602/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), अछाम 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
603/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
604/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डोटी 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
605/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), डडेल्धुरा 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
606/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली विकास (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
607/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
608/076-77 प्रा.स., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कैलाली 2 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
609/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), दार्चुला 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
610/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा), कञ्चनपुर 1 2076-12-04 2020-02-12 16:31:46 0000-00-00
10101/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10102/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10103/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10104/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10105/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10106/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10107/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10108/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10109/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10110/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10111/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 12 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10112/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10113/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10114/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10115/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10116/076-77 असिष्टण्ट केमिष्ट÷प्रा.स., इञ्जि., केमेष्ट्रि, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10117/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, वागवानी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10118/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10119/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10120/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10121/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10122/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10123/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10124/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10125/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10126/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10127/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10128/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10129/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11401/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11402/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11403/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11404/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11405/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 14 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11406/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11407/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11408/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11409/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11410/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11411/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11412/076-77 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11413/076-77 प्राविधिक सहायक÷खाद्य निरीक्षक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11414/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11415/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
11416/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12001/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12002/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12003/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12004/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12005/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, खुला 8 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12006/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12007/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12008/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12009/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12010/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12011/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12012/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी , पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12013/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12014/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12015/076-77 इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक्स, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12016/076-77 सिनियर अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12017/076-77 सिनियर इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12018/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12019/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12020/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 12 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12021/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12022/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12023/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12024/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12025/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12026/076-77 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्री, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12027/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, पि.क्षे. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12028/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, मत्स्य, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12029/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बाली संरक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12030/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12031/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12032/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, माटो विज्ञान , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12033/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12034/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12035/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12036/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12037/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12038/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12039/076-77 प्राविधिक सहायक., कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12040/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12041/076-77 रेञ्जर, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12042/076-77 टेलिफोन अपरेटर, विविध , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12043/076-77 सिनियर कम्पोजिटर, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12044/076-77 सिनियर प्रेस म्यान, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12045/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12046/076-77 वरिष्ठ मुद्रण सहायक, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12047/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12048/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12049/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12050/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12051/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा पुरातत्व, संग्रहालय, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12052/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा पुरातत्व, संग्रहालय, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12053/076-77 इलेक्ट्रिकल ओभरसियर, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12951/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12952/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12953/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12954/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12955/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12956/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12957/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12958/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12959/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12960/076-77 पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12961/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12962/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12963/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12964/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12965/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12966/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 10 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12967/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12968/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12969/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12970/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
12971/076-77 सहायक पथ प्रदर्शक, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13901/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13902/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13903/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13904/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13905/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 10 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13906/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13907/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13908/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, मधेसी 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13909/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13910/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, बागवानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13911/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13912/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13913/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13914/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , खुला 7 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13915/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13916/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13917/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13918/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13919/076-77 असिष्टेण्ट बोटानिष्ट, वन, बोेटानी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13920/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13921/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13922/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 6 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13923/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13924/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13925/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13926/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13927/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
13928/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14851/076-77 सुपरीवेक्षक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14852/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14853/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14854/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14855/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14856/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14857/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14858/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14859/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14860/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14861/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14862/076-77 जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14863/076-77 इलेक्ट्रिसियन, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14864/076-77 मेकानिकल सुपरभाइजर, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14865/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14866/076-77 मौसम विज्ञान सहायक, इञ्जि., मेटेरियोलोजी , खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14867/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14868/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14869/076-77 सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे , मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14870/076-77 असिष्टेण्ट केमिष्ट, इञ्जि., केमेष्ट्रि, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14871/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , खुला 3 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14872/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14873/076-77 असिष्टेण्ट बोटानिष्ट, वन, बोटानी , खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14874/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14875/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14876/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14877/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14878/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, अपाङ्ग 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14879/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
14880/076-77 पुस्तकालय सहायक, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15801/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15802/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15803/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15804/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15805/076-77 सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे , दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15806/076-77 सहायक निरीक्षक, इञ्जि., मेट्रोलोजी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15807/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15808/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15809/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, आ.ज. 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15810/076-77 सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक, इञ्जि., सर्भे, दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15811/076-77 पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी, खुला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15812/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खुला 4 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15813/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15814/076-77 प्राविधिक सहायक, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., दलित 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15815/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15816/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, महिला 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15817/076-77 रेञ्जर, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, मधेसी 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15818/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, खुला 2 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
15819/076-77 प्राविधिक सहायक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, आ.ज. 1 2076-11-20 2020-02-12 16:31:46 2076-11-27
10001/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23 Download PDF
10601/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
10951/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
11901/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12501/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
12851/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13451/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
13801/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14401/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
14751/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15351/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
15701/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
16301/077-78 टाइपिष्ट ना.सु ‌ (आ.प्र.) 0 2077-05-16 2020-09-21 20:04:33 2077-05-23
121/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 2077-08-02
122/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
123/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
124/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
125/077-78 हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
126/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
127/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
128/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
129/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
130/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
131/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
132/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
133/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
134/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
135/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
136/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
137/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
138/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 6 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
139/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
140/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (सातौं) (कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-30 2020-11-13 18:29:57 0000-00-00
17283/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (खुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17284/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17285/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17286/077-78 तथ्याङ्क अधिकृत, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (खुला) 7 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17287/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17288/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (आ.ज.) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17289/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (मधेसी) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17290/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोपावर (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17291/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17292/077-78 इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17293/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17294/077-78 हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाईड्रोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17295/077-78 इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर, इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17296/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17297/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17298/077-78 मेटेरियोलोजिष्ट., इञ्जि., मेटेरियोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17299/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (खुला) 5 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17300/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17301/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17302/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (मधेसी ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17303/077-78 नापी अधिकृत, इञ्जि., सर्भे (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (खुला) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (खुला) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17304/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (खुला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17305/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि, बाली संरक्षण (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17306/077-78 माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17307/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17308/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 बागबानी विकास अधिकृत, कृषि, बागबानी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17309/077-78 कृषि अर्थ विज्ञ, कृषि, एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड. स्टाटिस्टिक्स (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17310/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17311/077-78 मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17312/077-78 पशु विकास अधिकृत, कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे. (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17313/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17314/077-78 पशु चिकित्सक, कृषि, भेटेरिनरी (अपाङ्ग) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17315/077-78 कृषि इञ्जिनियर, कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17316/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17317/077-78 खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17318/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (खुुला ) 4 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17319/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (महिला) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17320/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17321/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (मधेसी) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17322/077-78 कम्प्युटर इञ्जिनियर, विविध (दलित ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17323/077-78 महिला विकास अधिकृत, विविध (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17324/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (खुला ) 8 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17325/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (महिला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17326/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (आ.ज. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17327/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17328/077-78 विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण (दलित) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17329/077-78 पाठयक्रम अधिकृत (नेपाली), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, नेपाली (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17330/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (खुला ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17331/077-78 होमियोप्याथी चिकित्सक, स्वास्थ्य, होमियोप्याथी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17332/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17333/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (खुला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17334/077-78 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.ज. ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17335/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17336/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (खुला ) 3 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17337/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (महिला ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17338/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (आ.ज.) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
17339/077-78 माइक्रोबायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (मधेसी ) 1 2077-08-16 2020-11-13 18:29:57 2077-08-23
1/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 2077-08-02
2/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
3/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
4/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
5/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
6/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
7/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
8/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, ला.पो.डे.डे. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
9/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
10/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
11/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
12/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 45 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
13/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
14/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
15/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
17/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
18/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
19/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
20/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
21/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
22/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इले एण्ड टेली इञ्जि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
23/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
24/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
25/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
26/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
27/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
28/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
29/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, माटो विज्ञान (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
30/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
31/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
32/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
33/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ अर्थशास्त्री (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
34/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
35/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, बोटानी (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
36/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
37/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
38/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
39/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 22 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
40/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
41/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
42/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
43/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
44/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
45/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
46/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीविकास (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
47/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
48/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
49/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
50/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
51/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
52/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
53/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
54/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
55/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
56/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
57/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
58/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
59/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
60/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
61/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
62/077-78 निर्देशक÷प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
63/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
64/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
65/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
66/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
67/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
68/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सा.प्र. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 44 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
69/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 8 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
70/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 7 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
71/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
72/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
73/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
74/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
75/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
76/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
77/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
78/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
79/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेट्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
80/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
81/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
82/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
83/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, मत्स्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
84/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बाली संरक्षण (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
85/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
86/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो.गु.नि. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
87/077-78 उपसचिव वा सो सरह, वन, फरेष्ट रिसर्च (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
88/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ समाजशास्त्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
89/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, वरिष्ठ टेक्स्टायल अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
90/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
91/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 10 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
92/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
93/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 4 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
94/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
95/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
96/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
97/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
98/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
99/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
100/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
101/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
102/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
103/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
104/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
105/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
106/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य,सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
107/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
108/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 3 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
109/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
110/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
111/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 5 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
112/077-78 कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
113/077-78 कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
114/077-78 कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
115/077-78 कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
116/077-78 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
117/077-78 उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
118/077-78 उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 2 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
119/077-78 जनस्वास्थ्य प्रशासक÷प्रमुख पोषण अधिकृत, स्वास्थ्य, हे.इ. (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
120/077-78 उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा) 1 2077-08-02 2020-11-13 18:39:53 0000-00-00
16651/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16652/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16653/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16654/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.प्र.) 12 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16655/077-78 सहसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16656/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16657/077-78 सहसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16658/077-78 सहसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16659/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (खुला) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16660/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16661/077-78 सहसचिव वा सो सरह, प्रशासन (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17151/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17152/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17153/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17154/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17155/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17156/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17157/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17158/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड. टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17159/077-78 सहसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17160/077-78 सहसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17161/077-78 सहसचिव वा सो सरह, वन, जनरल फरेष्ट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17162/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17163/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17164/077-78 सहसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17165/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17166/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17167/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17168/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17169/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17170/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17171/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17172/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17173/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17174/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17175/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17176/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17177/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17178/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17179/077-78 प्रमखु कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17180/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17181/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17182/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17183/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17184/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17185/077-78 निर्देशक, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17186/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17187/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17188/077-78 प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट, स्वास्थ्य, ज.हे.स. (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17189/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17190/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17191/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17192/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17193/077-78 प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17194/077-78 प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17195/077-78 प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे. (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17196/077-78 प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हे.ई. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16662/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (आ.प्र.) 11 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16663/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16664/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16665/077-78 उपसचिव वा सो सरह, परराष्ट्र (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16666/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.प्र.) 25 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16667/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.प्र.) 5 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16668/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.प्र. ) 4 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16669/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16670/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16671/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16672/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16673/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, न्याय (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16674/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, कानून (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16675/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (खुला ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16676/077-78 उपसचिव वा सो सरह, न्याय, सरकारी वकिल (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16677/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (खुला) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16678/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (महिला) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16679/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (आ.ज. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16680/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (मधेसी) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16681/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन (दलित ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16682/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16683/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, लेखा (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16684/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16685/077-78 उपसचिव वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16686/077-78 उपसचिव वा सो सरह, लेखापरीक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
16687/077-78 उपसचिव वा सो सरह, संघीय संसद, सा.प्र. (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17197/077-78 उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17198/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17199/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17200/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे (मधेसी ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17201/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17202/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी (महिला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17203/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (आ.प्र.) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17204/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17205/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, जनरल मेकानिकल (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17206/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल, निर्माण उपकरण सम्भार (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17207/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, मेटेरियोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17208/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्रि (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17209/077-78 उपसचिव वा सो सरह, इञ्जिनियरिङ्ग, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17210/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (आ.प्र.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17211/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, बालीसंरक्षण (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17212/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, भेटेरिनरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17213/077-78 उपसचिव वा सो सरह, कृषि, खा.पो. तथा गु्. नि. (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17214/077-78 उपसचिव वा सो सरह, विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17215/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.प्र. ) 7 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17216/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (खुला ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17217/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन (आ.ज) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17218/077-78 उपसचिव वा सो सरह, शिक्षा, पुरातत्व (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17219/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17220/077-78 कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17221/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.प्र.) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17222/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17223/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17224/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17225/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17226/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17227/077-78 कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17228/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17229/077-78 कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन),, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज (महिला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17230/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17231/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17232/077-78 फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17233/077-78 कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17234/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17235/077-78 कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17236/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17237/077-78 कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी (आ.ज.) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17238/077-78 कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17239/077-78 कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17240/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17241/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17242/077-78 कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी (आ.ज. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17243/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17244/077-78 कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17245/077-78 कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17246/077-78 कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17247/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (आ.प्र. ) 2 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17248/077-78 कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17249/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (आ.प्र. ) 3 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17250/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17251/077-78 कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट, स्वास्थ्य, साइक्याट्री (दलित) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17252/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17253/077-78 कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी (खुला ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17254/077-78 कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी (आ.प्र. ) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17255/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17256/077-78 कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी (अपाङ्ग) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17257/077-78 उपस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, प.हे.ए. (खुला) 1 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25
17258/077-78 कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी (आ.प्र. ) 6 2077-07-18 2020-11-13 18:39:53 2077-07-25