आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१५/०७५-७६ (खुला), १००१६/०७५-७६ (महिला), १००१७/०७५-७६ (आ.ज.), १००१८/०७५-७६ (मधेशी) र १००२१/०७५-७६ (पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन