मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११४२७-११४२८/०७३-७४(खुला र महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन