बि.नं. 16530-16536/074-75 (खुला तथा समावेशी) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन