लाेकसेवा आयाेग महेन्द्रनगर कार्यालय वाट संचालन हुने लाेक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं.१५७०२-१५७०५/०७५-७६ ( खुला र समावेशी) रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्रा.) ना. सु. वा साे सरह पदमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन