लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३८०२-१३८०६/०७५-०७६, (खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा न्याय/सरकारी वकिल समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना. सु. वा सो सरह पदमा बुटवल (Butwal) परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन