लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16687/075-76, परराष्ट्र सेवाको सह–सचिव वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन