मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11302-11308/074-75,(खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सोसरह पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन