लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला/समाबेशी) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथमचरणकाे लिखित परीक्षा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन