सुरक्षा / संगठित संस्था - नतिजाहरू


सुचनाहरु
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विभिन्न वि.नं.०७९-८० (आ.प्र. र खुला), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं.२०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०८०-८१ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०८०-८१ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०-८१/१० र ११ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं.१९, २० र २१/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७-१८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं. २०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१ (आ.प्र.), पदिक तथा विल्लादार अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको विभिन्न वि.नं. ०८०-८१ (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं. २०७९-८० (आ.प्र. र अपाङ्ग), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं. २०७९-८० (आ.प्र. र दलित), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. १०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा/एभिएशन फायर सर्भिसेस समूह, तह ४ तथा सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. १०२-१०४/८०७९-८०(खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ४ तथा सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ९६-१०१/८०७९-८०(खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह ५ तथा वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न वि.नं. ०७९-८०(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न वि.नं. ०७९-८०(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह ६ तथा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ७८ देखि ८६/०७९-८०(खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह ७ तथा वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं.१४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह ६, सहायक प्रबन्धक (CA) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७ देखि १०/२०७९-८० (आ.प्र.), विभिन्न तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. ११-१३/२०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, जनपद प्रहरी समूह, प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं.१७/२०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/२०७९-८० (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सहायकस्तर, तह ५, कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं.६३ र ६५/०७९-८० (आ.प्र.), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ७ तथा वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं. १९ देखि २३/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं.११-१३/२०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री उपत्यका पृतना हे.क्वा., नारायणहिटी, काठमाडौंको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री शिवदल गण, गजुरी व्यारेक, धादिङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र. र महिला), सेवा, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को विभिन्न वि.नं.२०७६/७७ (आ.प्र. र खुला), सेवा, श्रेणी/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पद, श्री उत्तर पश्‍चिम पृतना हे.क्या. निमारे व्यारेक, सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री ईन्द्रबक्स गण, सुर्यविनायक, भक्तपुरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र. र खुला), सेवा/समूह, तह/स्तर तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पद, श्री चन्दननाथ गण, मालिका व्यारेक, जाजरकोटको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हे.क्वा., योगिकुटी ब्यारेकबाट लि. प. का लागि छनौट भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०८०/८१/०२(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, जीतपुर व्यारेक, बाराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्ज, बाँके भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लावाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री शम्सेर गुल्म, मान्म ब्यारेक, कालीकोटवाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदमा श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा., विजयपुर व्यारेक, कास्कीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरीको विभिन्न वि.नं.२०८०/८१ (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदमा पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक, सुनसरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०८०/८१/०२(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा., बर्दिवास, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री रणबम गण, दह ब्यारेक, डडेल्धुराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नयाँ सबुज गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदमा श्री दुर्गा भञ्जन गुल्म, थापाथली ब्यारेक, बाजुराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदमा श्री रिपुमर्दन गण, नाम्जालीडांडा व्यारेक, गोरखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको विभिन्न वि.नं.२०७६/७७ (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदमा श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, हिले व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, भुल्के ब्यारेक उदयपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री बटुकदल गण, लिवाङ, रोल्पाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको चतुर्थ चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री रणशार्दुल गण, गढीथुम्का ब्यारेक, इलामबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
तारा गाउँ विकास समितिको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (खुला र महिला), सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विभिन्न वि.नं.०८०/८१ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं.२२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/ प्रशासन समूह, तह ४ तथा सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा माझिटार व्यारेक, सिन्धुली बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं.०७९/८० (आ.प्र.) र ०७९/८०/११५ (खुला तथा समावेशी), सैनिक विविध सेवा/कर्मचारी समूह तथा अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (खुला र समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं.०७९/८० (आ.प्र.) र ०७९/८०/१०० (खुला र समावेशी), सैनिक प्राविधिक सेवा/सैनिक स्वास्थ्य समूह/मेडिकल उपसमूह तथा प्रा.अम.(मेडिकल) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला र समावेशी), सेवा/समूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र. र खुला), सेवा/समूह/उपसमूह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वि.नं.८० र ८१/२०७९/८० (आ.प्र), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह टि-७ तथा बरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (आ.प्र), सेवा/समूह/उपसमूह, तह टि-७ तथा बरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को विभिन्न वि.नं.२०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को वि.नं.६३ र १०६/२०७९/८० (आ.प्र. र खुला), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं. ३८-४०/०७९/८० (समावेशी), प्रशासन सेवा, तह ५ तथा प्रमुख सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं.२८-३७/०७९/८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह ६ तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र.), सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र.), सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न वि.नं.०७९/८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र., खुला र महिला), सेवा/समूह, ४ र ५ तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, नर्सिङ्ग समूह, तह ५ तथा स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५ तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, ९ख तह तथा सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र.), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, १० तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको अन्तर्गत विभिन्न विज्ञापन नं.(आ.प्र. र खुला), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं.०६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ३/०७८-७९ (महिला) र ४/०७८-७९ (खुला) , प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समूह, ७ र ५ तह तथा इन्जिनियर र सब इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.७८/०७९-८० (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं. ३८-४०/०७९/८० (समावेशी), प्रशासन सेवा, तह ५, प्रमुख सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.७९/०७९-८० (मधेश प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.८०/०७९-८० (बागमति प्रदेश अन्तर्गत (उपत्यका बाहिर) का कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.८१/०७९-८० (गण्डकी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.८२/०७९-८० (लुम्बिनी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.८३/०७९-८० (कर्णाली प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.८४/०७९-८० (सु.प. प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.७१/२०७९-८० (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.७२/२०७९-८० (मधेश प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं.७३/२०७९-८० (बागमति प्रदेश अन्तर्गत (उपत्यका बाहिर)का कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं. ७४/२०७९-८० (गण्डकी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं. ७५/२०७९-८० (लुम्बिनी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं. ७६/२०७९-८० (कर्णाली प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नं. ७७/०७९-८० (सु.प. प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०१/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विशेष सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आ.व.०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय समाचार समितिको आ.व.०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आ.व.०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आ.व.०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं.०७९/८०/आ.प्र./३८ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत सैनिक विविध सेवा/सैनिक कर्मचारी समूह, अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक लगानी कोषको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७९-८०/आ.प्र./२२ (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत सैनिक प्राविधिक सेवा/सैनिक इन्जिनियरिङ्ग समूह/सूचना प्रविधि उपसमूह, प्रा.अम.कम्प्युटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७९-८०/आ.प्र./१६ (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत सैनिक प्राविधिक सेवा/सैनिक स्वास्थ्य समूह/मेडिकल उपसमूह, प्रा.अम.मेडिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७९-८०/१४ र २०७९-८०/१५ (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ८७-८८ र ८९-९०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५ तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ८०-८२, ८३-८४ र ८५-८६/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५ तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७९-८०/१२ र २०७९-८०/१३ (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ७३, ७४, ७५-७६ र ७७-७९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ६ तथा विभिन्न् पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ७१ र ७२/२०७९-८० (खुला), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ५५-५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१-६२ र ६३/२०७९-८० (खुला र महिला), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ८, रजिष्ट्रार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ४९, ५०, ५१ र ५२-५३/२०७९-८० (खुला र महिला), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, तह ९, सिनियर रजिष्ट्रार (स्पेस्लिष्ट) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.३ ४१५ (काठमाडौं) र ५१५ (पोखरा) (खुला र महिला), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/सिभिल समूह/सिभिल उपसमूह, तह ३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.३ ११४ (विराटनगर), ४१४(काठमाडौं) र ५१४ (पोखरा) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/मेकानिकल समूह, तह ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८० प्रा.३/८१३(अत्तरिया) र ९१३(सुर्खेत) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८० प्रा.३/५१३(पोखरा) र ६१३(बुटवल) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८० प्रा.३/२१३(जनकपुर) र ४१३(काठमाडौं) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८० प्रा.३/११३(विराटनगर) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ ४१२ (काठमाडौं) र ५१२ (पोखरा) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/सिभिल समूह/सिभिल उपसमूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ १११ (विराटनगर), ४११(काठमाडौं) र ५११ (पोखरा) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/मेकानिकल समूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ ११० (विराटनगर) र २१० (जनकपुर) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ ४१० (काठमाडौं) र ५१० (पोखरा) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ ६१० (बुटवल) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्रा.४ ८१० (अत्तरिया) र ९१० (सुर्खेत) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/ईलेक्ट्रिकल समूह/ईलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ४९, ६१ र ६२/२०७९-८०(आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्‍न सेवा/समूह, तह ३ र ४, जुनियर टेक्निसियन र सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ४८/२०७९-८०(आ.प्र.) र ६०/२०७९-८०(खुला तथा समावेशी), प्रा. सेवा, प्रा. समूह, तह ४, टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्र.४ ५०९ (पोखरा), ६०९ (बुटवल), ८०९ (अत्तरिया) र ९०९(सुर्खेत) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्रशासन सेवा/ लेखा समूह, तह ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्र.४ १०९ (विराटनगर), २०९ (जनकपुर) र ४०९ (काठमाडौं) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्रशासन सेवा/ लेखा समूह, तह ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्र.४ १०८ (विराटनगर) र २०८ (जनकपुर) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्रशासन सेवा/ प्रशासन समूह/प्रशासन उपसमूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८०/प्र.४ ४०८ (काठमाडौं), ५०८ (पोखरा) र ६०८ (बुटवल) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्रशासन सेवा/ प्रशासन समूह/प्रशासन उपसमूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.२०७९-८०/प्र.४/९०८ (सुर्खेत) र २०७९-८०/प्र.४/८०८ (अत्तरिया) (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत प्रशासन सेवा/ प्रशासन समूह/प्रशासन उपसमूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र.), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, ५ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, ६ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, ७ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला र दलित), अन्तर्गत विभिन्न सेवा/समूह, तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र.), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र. र मधेशी), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०२/०७९-८०, विशेष सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०१/०७९-८०, विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नं.६ देखि १०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course(ARFF-014) (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नं.१ देखि ५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत Basic Air Traffic Service Course (CAAN ATS-007) (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्रेस काउन्सिल नेपालको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी), अन्तर्गत विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(सुर्खेत), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह-५ तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(अत्तरिया), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह-५ तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(बुटवल), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह-५ तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(पोखरा), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह-५ तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(काठमाडौं), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, ५ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी)(जनकपुर), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, ५ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.व.२०७९/८० का विभिन्न विज्ञापन नं. (खुला तथा समावेशी)(विराटनगर), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, ५ तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको विज्ञापन नं. ७ र ८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),अन्तर्गत विभिन्न समूह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको विज्ञापन नं. ४, ५ र ६/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),अन्तर्गत विभिन्न समूह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको विज्ञापन नं. ३२ देखि ३७/२०७९-८० (सिमित),अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको विज्ञापन नं. १० देखि २९/२०७९-८० (सिमित), अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री उपत्यका पृतना हे.क्वा.,नारायणहिटी, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
निजामती कर्मचारी अस्पताल, विज्ञापन नं. १, ४, ५, ६, ७ र ९/२०७९-८० (सिमित), प्राविधिक सेवा, विभिन्न समूह/उपसमूह, विभिन्न तह तथा विभिन्न‍ पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा संस्थान, विज्ञापन नं. ७, ८, १०, १२, १३ र १४ /२०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्‍न तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री कृष्णदल गण इटहरी व्यारेक सुनसरीको वि.नं. ०७९-८०/६९ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा, बर्दिबास सैनिक शिविर महोत्तरीबाट लि.प.का लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. २८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ४ तह तथा सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २६ बाहिनी अड्डा, भकुण्डेवेशी, काभ्रेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्ज, बाँकेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री उत्तर पश्‍चिम पृतना हे.क्वा. निमारे व्यारेक, सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं.०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं.२५बाहिनी अड्डा,भगतपुर ब्यारेक,कञ्‍चनपुरबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री दुर्गाबक्स गण. ओखलढुङ्गा ब्यारेक, ओखलढुङ्गाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री ईन्द्रबक्स गण, सुर्यविनायक, व्यारेक, भक्तपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, जीतपुर ब्यारेक, बाराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर, दाङबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री बटुकदल गण, लिवाङ, रोल्पाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं.०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री सुदूर पश्चिम पृतना हे.क्वा.,तेघरी ब्यारेक,कैलालीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा. विजयपुर व्यारेक, कास्कीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री तारादल गण, चरिकोट व्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ४३ देखि ४७/०७७-०७८ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, ५ तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्‍चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री गरुडदल गण, रामनगर व्यारेक, बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, भुल्के ब्यारेक, उदयपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री जबर जंग गण, देवीघाट व्यारेक, नुवाकोटबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री शेर गण चोहर्वा व्यारेक, सिराहाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा ब्यारेक, जुम्लावाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नयाँ सबुज गण, भरतपुर ब्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ३२ देखि ४२/०७७-०७८ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, विभिन्न तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विज्ञापन नं. २२, २७, २८, २९ र ३०/०७७-०७८ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, विभिन्न तह तथा विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
इलाम कार्यालय - नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा तत्कालिन श्री नयाँ श्रीनाथ गण (हाल अरिदमन गण), चारआली ब्यारेक, झापाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. १०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ४ तह तथा सहायक `ख' पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
इलाम कार्यालय - नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री रणशेर गण, ओदिन ब्यारेक, पाँचथरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ५/२०७९-८० (आ.प्र.) र ९/२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, ५ तह तथा सहायक `क' पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ४/२०७९-८० (आ.प्र.) र ८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ६ तह तथा सहायक व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ३ (आ.प्र.), ४, ५ र ७/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ७ तह तथा विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. १, २ र ३/२०७९-८० (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, ८ र ९ तह तथा व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक र सह व्यवस्थापक (चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगम, विज्ञापन नं. १३ र १४/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, ४ तह तथा सहायक/लेखा सहायक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगम, विज्ञापन नं. ०९, १०, ११ र १२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), वायुयान मर्मत सम्भार सेवा, विभिन्‍न समूह/उपसमूह, ५ तह तथा विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगम, विज्ञापन नं. ०७ र ०८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, ५ तह, बरिष्ठ सहायक/बरिष्ठ लेखा सहायक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. १८, २४, २५, २६ र २७/०७९-८० (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), विभिन्‍न सेवा, समूह/उपसमूह, पदहरु तथा ५ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. १७, २१, २२ र २३/२०७९-८० (आ.प्र. खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/कानून समूह, विभिन्‍न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. २८ देखि ३३/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्‍न सेवा/समूह, पदहरु तथा ४ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, आ.व. २०७९-८० को विभिन्‍न विज्ञापनहरु (खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन नं. ११ र १२/२०७९-८० (खुला), प्राविधिक सेवा, कृषि र वोटानी समूह, ७ तह तथा उप प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, विज्ञापन नं. ४८-५३/७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक (स्वास्थ्य) सेवा, नर्सिङ्ग समूह, क्लिनिकल/कम्यूनिटी उसमूह, पाँचौं तह तथा स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), सेवा/समूह/उपसमूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विज्ञापन नं.१-४/७९-८०, प्रशासन सेवा, सा.प्र./ लेखा समूह, बरिष्‍ठ सहायक पद, सहायकस्तर प्रथम श्रेणी (खुला तथा समावेशी) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु, सेवा/समूह/उपसमूह, पद तथा तहहरु (आ.प्र.) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विज्ञापन नं. २०७९-८०/प्र.५/आ.प्र.२० र २१ को विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरु, ५ तह (आ.प्र.) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु, सेवा/समूह तथा पदहरु, विभिन्न तह (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु, सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरु, ७ तह (खुला तथा समावेशी) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु, सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरु, ६ तह (आ.प्र.) को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी),विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह,तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आ.व.७९-८० को विभिन्न विज्ञापनहरु (आ.प्र., खुला तथा समावेशी),विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह,तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न विज्ञापनहरुको, आ.व.७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी),विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह,तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७९-८०/०२ (खुला तथा समावेशी), सैनिक साधारण सेवा, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा,सहायक स्तर, ४ तह, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर ५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक(साधारण उपसमूह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर ०४-०६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी),तह ६, विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर ०१-०३/०७९-८० (खुला तथा आ.ज.),तह ७, विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर २१५,२१६,२१९,२२० र २२२-२२५/०७९-८० (आ.प्र.),विभिन्न सेवा/समूह,तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर २११,२१२ र २१४/०७९-८० (आ.प्र.),तह ७, विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर २०२,२०४,२०८,२०९ र २१०/०७९-८० (आ.प्र.), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५०-६२/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४४-४६ र ४७-४९/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २०-२१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ५ तह तथा व्पवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर ५-१४/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३७-३८ र ४०-४३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३०-३३,३४,३६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २८/२०७६-७७(महिला), प्राविधिक/सिभिल सेवा/समूह, ८ तह, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला,समावेशी), सैन्य पदको श्री पुरानो गोरख गण, नारायणहिटी, काठमाडौंको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला,समावेशी), सैन्य पदको श्री ईन्द्रबक्स गण, सुर्यविनायक व्यारेक, भक्तपुरको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला,समावेशी), सैन्य पदको श्री नयाँ गोरख गण, रामेछापको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री न‌ं. ४ बाहिनी अड्डा, नेपालगञ्ज, बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला,समावेशी), सैन्य पदको श्री शिवदल गण, गजुरी व्यारेक, धादिङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
कर्मचारी सञ्चय कोष विज्ञापन नम्बर ४१-४७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ४ तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला,समावेशी), सैन्य पदको श्री बिष्णुदल गण, ब्राबल व्यारेक, धुन्चे, रसुवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री उत्तर पश्‍चिम पृतना हे.क्वा. निमारे व्यारेक, सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१(खुला/समावेशी), सैंन्य पदमा श्री बर्द बहादुर गण, सु. गुल्म (हाल कायम भर्ना केन्द्र श्री भवानीबक्स गण, सु. गुल्म) माझिटार, सिन्धुलीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण, इटहरी व्यारेक, सुनसरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री भगवतीदल गण, ‌फुलवारी ब्यारेक, पोखराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री भीमदल गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटातर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैंन्य पदमा श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक (हाल कायम भर्ना केन्द्र श्री नयाँ सबुज गण) चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदका लागि श्री देवीदल गण, तेघरी ब्यारेक, कैलालीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री न‌. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर, दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैंन्य पदमा नेपाली सेना, श्री श्रीजंग गण, श्रीपुर व्यारेक, वीरगंज, पर्साबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री चण्डी प्रसाद गण, उदिपुर ब्यारेक, लमजुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९/८०/१, (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री अरिदमन गण, ओखलढुङ्गा ब्यारेक, ओखलढुङ्गाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९/८०/१, (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा ब्यारेक, जुम्लावाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा नेपाली सेना, श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा चोहर्वा व्यारेक, सिराहाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री भीमकाली गुल्म, तोक्मेडाँडा ब्यारेक, ताप्लेजुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री संग्राम शार्दूल गुल्म, धागिथुम व्यारेक, तम्घास, गुल्मीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री भैरव प्रसाद गण, सिलगढी डोटीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री गुरु गोरख गुल्म, खलङ्गा, दार्चुलाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री श्रीमेहर गण, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री गोरखदल गण, रामग्राम व्यारेक, परासी, नवलपरासी (ब.सु.प.) बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा नेपाली सेना, श्री भैरवीदल गण, पाँचकुमारी व्यारेक, सर्लाहीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर ३-४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोष विज्ञापन नम्बर २३,३९ र ४०/२०७८-७९(आ.प्र.तथा खुला), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६-१८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, ६ तह तथा व्पवसाय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोष विज्ञापन नम्बर २२,३२-३८/२०७८-७९(आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोष विज्ञापन नम्बर ३०- ३१/२०७८-७९ (खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा, ७ तह तथा उप -प्रवन्धक(वित्त विश्लेषक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ८-१४/२०७८-७९ (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १२/२०७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोष विज्ञापन नम्बर १७-२१,२४- २९/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ८-२२/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०-११/२०७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगमको विज्ञापन नम्बर ४२-८५/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ३-७/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १-५/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगमको विज्ञापन नम्बर ३०-४७/२०७९-८० (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको विज्ञापन नम्बर १-१९/२०७८-७९ (आ.प्र.,खुला तथा समावेशी), विभिन्न समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (कोशी प्रदेश/प्रदेश नं १), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०५ र १०७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (बागमती प्रदेश र लुम्विनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०८/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०६ र १०९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०४/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. २/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायव निरिक्षक(स्टाफ नर्स) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ३-४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदकाे प्रथम चरणको (आइ.क्यू) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंको विज्ञापन नम्बर ९/२०७९ (आ.प्र.), सहायक प्रथम श्रेणी, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंको विज्ञापन नम्बर ८/२०७९ (आ.प्र.), अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंको विज्ञापन नम्बर ७/२०७९ (आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंको विज्ञापन नम्बर ६/२०७९ (आ.प्र.), अधिकृत प्रथम श्रेणी, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/६१४ (खुला) (बुटवल), तह ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/५१४ (खुला) (पोखरा), तह ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/४१४ (खुला) (काठमाडौं), तह ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/११३ (खुला/समावेशी) (विराटनगर), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर १/२०७९-८० (खुला/समावेशी), प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/४१३ (खुला/समावेशी) (काठमाडौं), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/२१३ (खुला/समावेशी) (जनकपुर), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/६१३ (खुला/समावेशी) (बुटवल), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/५१३ (खुला/समावेशी) (पोखरा), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/९१३ (खुला/दलित) (सुर्खेत), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा. ३/८१३ (खुला/समावेशी) (अत्तरिया), तह ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३२/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (लुम्बिनी प्रदेश), तह ३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३४/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तह ३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), तह ३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३१/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), तह ३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (बागमती प्रदेश), तह ३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २८-२९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेश), तहः३, कनिष्ट सहायक (Gold Tester) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.४/४१२ र ५१२ (खुला/समावेशी) (काठमाडौ र पोखरा) प्राविधिक सेवा, सिभिल/सिभिल समूह/उपसमुह, तह ४, फोरमेन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.४/१११, ४११, ५११, ६११ र ८११ (खुला/समावेशी) (सवै प्रदेश) प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तह ४, फोरमेन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.४/११०, २१०, ४१० र ५१० (खुला/समावेशी) (पोखरा, काठमाडौ, जनकपुर र विराटनगर) प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तह ४, फोरमेन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.४/९१०, ८१० र ६१० (खुला/समावेशी) (सुर्खेत, अत्तरीया र बुटवल) प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तह ४, फोरमेन पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.४/८०९ र ९०८-९०९ (खुला/समावेशी) (अत्तरीया र सुर्खेत) प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.४/५०८-५०९ र ६०८-६०९ (खुला/समावेशी) (पोखरा र बुटवल) प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.४/१०८, १०९, २०८, २०९, ४०९ (खुला/समावेशी) (विराटनगर, जलेश्वर र काठमाडौ) प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, तह ४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १२-२३/२०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०१-१०२/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (विभिन्न प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १००/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (लुम्विनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९८-९९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (बागमती र गण्डकी प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको विज्ञापन नम्बर १/२०७९-८० (अपाङ्ग), प्रशासन सेवा, तहः६, सहायक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २२-२७/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (विभिन्न प्रदेश), तहः४, सहायक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन नम्बर ४२ र ४८/२०७८-७९ (आ. प्र., खुला/समावेशी) विभिन्न पद तथा श्रेणीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २०-२१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेश), तहः४, सहायक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९(आ.प्र.) सि.सं ५१, नेपाली सेना सेवा/समुह, पदिक/विल्लादार अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १४३-१६४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १३७-१४१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम(नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को विज्ञापन नम्बर ८१-८३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १२६-१३५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ११७-१२५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९६/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (प्रदेश नं १), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको विज्ञापन नम्बर १२/२०७९, प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
साझा यातायातको विज्ञापन नम्बर ७-१९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
साझा यातायातको विज्ञापन नम्बर ३-६/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ११०-११६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम(नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को विज्ञापन नम्बर ७९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक/प्राविधिक सेवा/समुह, तहः५, ओभरसियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ९६-१०९/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ६६-९५/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ४६-६५/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.५/१०३-प्रा.५/८०६ (खुला/समावेशी) विराटनगर, काठमाडाै, पाेखरा, बुटवल, र अत्तरीयाकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.५/४०३ (खुला/समावेशी) काठमाडौं, २०७८-७९ प्रा.५/५०३ (खुला/महिला) पोखरा र २०७८-७९ प्रा.५/६०३ (खुला/अपाङ्ग) बुटवलको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८।७९ प्रा.५/८०३ (खुला/मधेसी) (अत्तरिया) र विज्ञापन नम्बर २०७८।७९ प्रा.५/९०३ (खुला) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/८०१ (खुला) अत्तरिया, २०७८-७९ प्र.५/८०२ (खुला/महिला) अत्तरिया, २०७८-७९ प्र.५/९०१ (खुला/आ.ज.) सुर्खेत र २०७८-७९ प्र.५/९०२ (खुला/आ.ज.) सुर्खेत, प्रशासन सेवा, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको प्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/६०२ (खुला/समावेशी) (बुटवल) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/६०१ (खुला/महिला) (बुटवल) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/४०२ (खुला/समावेशी) (काठमाडौ) र २०७८-७९ प्र.५/५०२ (खुला/महिला) (पोखरा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/४०१ (खुला/महिला) (काठमाडौ) र २०७८-७९ प्र.५/५०१ (खुला/आ.ज.) (पोखरा) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५ मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सू
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।२०१ (खुला/आ.ज.) (जनकपुर) र विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।२०२ (खुला/मधेसी) (जनकपुर) प्रशासन सेवा, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।१०२ (खुला/आ.ज.) (विराटनगर) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।१०१ (खुला/अपाङ्ग) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभायजर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ९३ देखि ९५ सम्मको प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को प्रदेश नं. १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ८९ देखि ९२ सम्मको प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को ७ वटा प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ८२ देखि ८८ सम्मको प्रशासन सेवा, कानुन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (कानुन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ८१/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (सुदूर पश्चिम प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ८०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (बागमति प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (लुम्बिनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७८/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको आ.व. २०७८-७९ का विज्ञापन नम्बर ४५ देखि ६३ सम्मका आ.प्र./खुला/समावेशीतर्फका विभिन्न पद तथा श्रेणीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७६/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७५/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (प्रदेश नं. १), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८(खुला/मधेसी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८(खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १५/२०७८(खुला/मधेसी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(बाणिज्य कानुन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १४/२०७८(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(लेखा/लेखापरीक्षण) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन नम्बर ४४/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, मेडिकल समूह, कार्डियोलोजी उपसमुह, रा.प.द्वितीय(क) श्रेणी, पिडियाट्रिक कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन नम्बर ४३/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, मेडिकल समूह, कार्डियो भास्कुलर सर्जरी उपसमुह, रा.प.द्वितीय(क) श्रेणी, कार्डियाक सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ८५-९३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ५०-८४/२०७८-७९(आ.प्र., खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्रा. ७।१३ देखि २०७८-७९ प्रा.७।१८ (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र. ७।९ देखि २०७८-७९ प्र.७।१२ (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ४ आ.प्र २० देखि २०७८-७९ प्रा.३ आ.प्र.२६ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ५ आ.प्र १४ देखि २०७८-७९ प्रा.५ आ.प्र.१९ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ७ आ.प्र ५ देखि २०७८-७९ प्रा.६ आ.प्र.१३ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह तथा तहहरुको विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (लुम्विनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७४/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७१ र ७३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७-१९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा समूह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९-१६/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा समूह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ७१-७८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र. १०।१ - प्रा. ८।७ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को विज्ञापन नम्बर ८-१५/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २५/२०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक ४ तह, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर १-४२/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/आ.प्र., ४८-७४ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ६४-७०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २२-२४/२०७७-७८ (खुला/समावेशी) का विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ६-१८/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथम , विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५४-६७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/सवै प्रदेश, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक (कानून/सूचना प्रविधि/नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५१-५३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/लम्विनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४८-५०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/प्रदेश नं. १, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ११-२१/२०७७-७८ (खुला/समावेशी) का विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ५/२०७८-७९ (खुला), प्रशासन सेवा, अधिकृत द्वितीय (चार्टड एकाउन्टेण्ट), उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ४/२०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, अधिकृतस्तर द्वितीय, उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-१०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), ATC AAA-010 (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १-५/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), Basic ARFF-013 (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंकको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ का विज्ञापन नम्बर ६ देखि १२ सम्मका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/४७ (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४३/०७८-७९, प्रहरी जवान (जनपद) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३८/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समुह, तहः ६, सहायक प्रबन्धक (सूचना प्रविधि) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विज्ञापन नम्बर ५०-६९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा तथा समुह, विभिन्न तह एवं पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४३-४६/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४२/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १-१०/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४०-४२/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, सूचना प्रविधि र नगद समूह, ५ तहका वरिष्ठ सहायक (प्रशासन/सूचना प्रविधि/नगद) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३७-३९/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, सूचना प्रविधि र नगद समूह, ६ तहका सहायक प्रबन्धक(प्रशासन/सूचना प्रविधि/नगद) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३३-३६/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, लेखा, कृषि तथा इन्जिनियरिङ्ग समूह, ७ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ४२-६२/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ३७-४१/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह, १० र ९ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २९-३२/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, कानून, लेखा तथा कृषि समूह, ८ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विज्ञापन नम्बर ३९-४९/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा तथा समुह, विभिन्न तह एवं पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २४-२८/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, लेखा तथा सूचना प्रविधि समूहका, १० र ९ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको विज्ञापन नम्बर २-४/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला र मधेसी), प्राविधिक (अन्य) सेवा, हस्पिटल इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमूह, चौथो तह, जुनियर असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूच
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री उपत्यका कमाण्ड हेड क्वाटर, नारायणहिटी व्यारेक, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, कृष्णदल गण, इटहरी व्यारेक, सुनसरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री इन्द्रबक्स गण, सूर्यविनायक व्यारेक, भक्तपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं.४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर व्यारेक, नेपालगंज, बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं.२७ बाहिनी अड्डा, चोहर्वा व्यारेक, सिराहाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री गोरखबक्स गण, लक्ष्मणडाँडा व्यारेक, सिन्धुपाल्चोकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४१/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक समूह, इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय पोखराले संचालन गरेको श्री भगवती दलगण फुलबारी ब्यारेक पोखराको नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेकको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, भीमदल गण, सल्लेरी व्यारेक धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
राष्ट्रिय समाचार समितिको विज्ञापन नम्बर ११-२१/२०७७-७८ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक सुर्खेतको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक, महेन्द्रनगर भर्ना केन्द्रको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री रणभिम गण, प्रकौली व्यारेक, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजासम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री नेपाली सेना, नयां श्रीनाथ गण, चारआली ब्यारेक, झापाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) श्री श्रीबक्स गुल्म गमगढी ब्यारेक, मुगुको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाँडा ब्यारेक जुम्लाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले मिति २०७९/०४/१४ गते सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङले मिति २०७९/०४/१४ गते सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, नयाँ भैरवीदल गुल्म, खाँदबारी व्यारेक, संखुवासभाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री रणबम गण, दह ब्यारेक, डडेल्धुराको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३५-४०/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक समुह, विभिन्न उपसमुह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री भिमकाली गुल्म, तोक्मे डाँडा ब्यारेक, ताप्लेजुङको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री बराहदल गुल्म रानीवन ब्यारेक, सिमकोट, हु्म्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री वीरदल गण, "ख" गुल्म, चन्द्रपुर व्यारेक, रौतहटबाट लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजासम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर १०१-११५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ७४-१००/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८/०७९ (आ.प्र.), पदिक/विल्लादार अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २-२५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८/०७९ (आ.प्र.) प्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर १२-१३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, सेवा/समुहः कानून, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर १४-१८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः सहायक प्रथम, सेवा/समुहः प्रशासन, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ७-९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, सेवा/समुहः प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६४/२०७७-७८ (खुला), तहः तहविहिन, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, बाउजर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६१-६३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः तहविहिन, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५९-६०/२०७७-७८ (खुला र अपाङ्ग), तहः ४, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, सहायक (मेकानिकल मिस्त्री) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५८/२०७७-७८ (पि.क्षे.), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, विविध, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५७/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, ल्याव, वरिष्ठ सहायक (ल्याव) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५६/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५४-५५/२०७७-७८ (खुला र महिला), तहः ६, सेवा/समुहः प्राविधिक, विविध, सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५१-५३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, सहायक प्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५०/२०७७-७८ (खुला), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रिक मिस्त्री) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४८/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४७/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४६/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, सहायक प्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४५/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४१/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, उपप्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४०/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, उपप्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ८, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, प्रबन्धक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३३/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ८, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३२/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ९, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, उपनिर्देशक (इन्डस्ट्रियल) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः १०, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३४/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, जनपद समुह, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ६६-७३, ८६/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १२/२०७८(आ.प्र.), सहायक प्रथम श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर ११/२०७८(आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७८(आ.प्र.), अधिकृत प्रथम श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ५५-८३/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विज्ञापन नम्बर २-११/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९६/२०७८-७९ (प्रदेश नं १), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९८/२०७८-७९ (वागमती प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०९/२०७८-७९ (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०८/२०७८-७९ (कर्णाली प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०७/२०७८-७९ (लुम्विनी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०६/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०५/२०७८-७९ (वागतमी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०४/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०३/२०७८-७९ (प्रदेश नं १), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १००/२०७८-७९ (लुम्विनि प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०२/२०७८-७९ (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९७/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०१/२०७८-७९ (कर्णाली प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९९/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १८/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), तहः २, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, सहायक प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८-७९(खुला र दलित), तहः २, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, सहायक प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८-७९(खुला र महिला), तहः ४, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), तहः ५, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, सव इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १४/२०७८-७९(महिला), तहः ५, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८-७९(आ.प्र.), तहः ५, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ७-३३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, विभिन्न समुह/उपसमुह, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३५/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३३/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (लुम्विनी प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३२/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३१/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३०/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २/मधेश प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २९/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २८/२०७७-७८(खुला) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौथो तह, सहायक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २७/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), चौथो तह, सहायक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २६/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २५/२०७७-७८(आ.ज.) (कर्णाली प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ६/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.नि.(मेडिकल अफिसर MBBS) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५/२०७८-७९(खुला), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MD Ophthalmology) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MD Pediatric) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/२०७८-७९(मधेसी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MS General Surgery) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/२०७८-७९(खुला), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MS Neuro Surgery) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ६/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, विविध समुह, खरिदार (प्रेस) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५/२०७८-७९(खुला र महिला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, विविध समुह, खरिदार (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, खरिदार (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, नायव सुव्वा (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प.तृतीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, शाखा अधिकृत (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २३/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्वीमा कम्पनि लिमिटेडको वि.नं. ०६-२०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) , विभिन्न सेवा/समूह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) को वि.नं. ०१-१०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) , विभिन्न सेवा/समूह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१५ (महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमूह, तहः ३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/९०८ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/५१० (खुला र आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१४ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/१०९ (महिला) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/९०७ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/८०७ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/७०६ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/६०८ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/३०६ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/२०७ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/१०८ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०९ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, सिभिल,सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४१२ (मधेसी र दलित) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल,सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०८ (खुला र महिला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४११ (मधेसी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/३०५ (खुला र महिला) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/१०७ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/९०६ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/८०६ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/७०५ (खुला र दलित) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/६०७ (खुला आ.ज.) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०७ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४१० (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/२०६ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/१०६ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/९०५ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/८०५ (खुला) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/६०६ (पि.क्षे.) (बुटवल), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/९०४ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/८०४ (खुला र आ.ज.) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/७०४ (खुला) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/६०५ (खुला र महिला) (बुटवल), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/५०६ (खुला र पि.क्षे.) (पोखरा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/४०९ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/२०५ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/१०५ (खुला र मधेसी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/४०८ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/२०४ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/१०४ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०७ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, ड्राफ्टमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०६ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, ड्रिलिङ सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/६०४ (खुला) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०५ (आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०५ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०४ (खुला र महिला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०४ (खुला र मधेसी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/३०४ (आ.ज.) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/९०३ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/८०३ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/७०३ (खुला र आ.ज.) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/६०३ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०३ (खुला र आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०३ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/३०३ (आ.ज.) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/२०३ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/१०३ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/९०२ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/९०१ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/८०२ (खुला र दलित) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/८०१ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/७०२ (आ.ज.) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/७०१ (खुला र महिला) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/६०२ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/६०१ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/५०२ (दलित) (पोखरा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/५०१ (खुला) (पोखरा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/४०२ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/४०१ (दलित) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/३०२ (खुला) (हेटौडा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/३०१ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/२०२ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/२०१ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/१०२ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/१०१ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २२/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २/मधेश प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २१/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१५ (खुला र महिला), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१४ (महिला), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सर्भे समूह/उपसमूह, तहः ७, सर्भे अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१३ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१२ (खुला र मधेसी), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/११ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८-७९/२६-४६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक उपसेनानी तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८-७९/आ.प्र. प्राविधिक उपसेनानी तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/१० (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमूह, तहः ७, कानून अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.२१, प्राविधिक सेवा, विविध, सवारी चालक समूह/उपसमुह, तहः ५, सि.हे.इक्विप्मेन्ट अप्रेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.२०, प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.१९, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.१८, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. १९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक(CA) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. १८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वि.नं. १७-५४/२०७७-७८(आन्तरिक, खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, सशस्त्र प्रहरी जवान पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. २/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/आ.प्र.१७, प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तहः ५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/आ.प्र.१६, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/आ.प्र.८ देखि ९ सम्मको ७ तहका विभिन्न सेवा, समूह र पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.६/आ.प्र.१० देखि १५ सम्मको ६ तहका विभिन्न सेवा, समूह र पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/आ.प्र.६, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तहः ७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/आ.प्र.७, प्रशासन सेवा,लेखा समूह, तहः ७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/३ (खुला) प्रशासन,लेखा सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.८/६ (मधेसी) प्राविधिक,इलक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ८, सहायकप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.८/७ (खुला) प्राविधिक,सिभिल,सिभिल सेवा/समूह, तहः ८, सहायकप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/५ (खुला) प्राविधिक,सिभिल,सिभिल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/४ (मधेसी) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/आ.प्र.५ (आ.प्र.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/आ.प्र.४ (आ.प्र.) प्रशासन,लेखा सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/आ.प्र. ३ (आ.प्र.) प्रशासन,प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.१०/२ (आ.ज.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः १०, प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.१०/१ (महिला) प्रशासन,प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः १०, सह निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.१०/आ.प्र.२(आ.प्र.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः १०, प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १७/२०७७-७८(महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ४/सहायकस्तर, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १६/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ५/सहायकस्तर, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १५/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, लाइब्रेरी सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, अधिकृत/रिसोर्स सेन्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १४/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १३/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, होटल (ऐकोमोडेसन) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १२/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, होटल (फुड एण्ड वेभरेज) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, होटल (फुड प्रोडक्सन एण्ड कन्ट्रोल/पेष्ट्री) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १०/२०७७-७८(खुला र महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ९/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, ट्राभल एण्ड रिसर्च सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १४/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, श्रेणीः सहायक द्वितीय कानून, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, श्रेणीः सहायक द्वितीय, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, रा.प.तृतीय वा सो सरह श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १७/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ४, कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १६/२०७७-७८(महिला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १५/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ५, प्रशासकीय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १२-१४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, भौतिक विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ९-११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, जीव विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ७-८/२०७७-७८(खुला र मधेसी), प्राविधिक, रसायन विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ५-६/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, भौतिक विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ३-४/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, जीव विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १-२/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, रसायन विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १२/२०७७(खुला र आ.ज.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक (बाणिज्य कानून) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/२०७७(खुला र अपाङ्ग), प्रशासन, लेखा/लेखापरीक्षण सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १०/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. १३/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. १२/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ११/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ५/२०७७-७८ (खुला र महिला), तहः ४, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ४/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ३/२०७७-७८ (खुला), तहः ६, प्रशासन, कानून सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं.२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः ६, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला), तहः ७, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.१०/२०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक कृषि प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.९/२०७७-७८ (खुला तथा महिला), सहायक प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.६/२०७७-७८ (खुला र आ.ज.), सहायक प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम श्रेणी, कृषि प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.५/२०७७-७८ (खुला), सहायक प्रथम श्रेणी, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.४/२०७७-७८ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.१/२०७७-७८ (महिला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/१७ (आ.प्र.), चौथों तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/१६ (आ.प्र.), पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ४/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं चतुर्थ श्रेणी सरह, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/११-१५ (आ.प्र.), तर्फका विभिन्न श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, श्रेणीः रा.प.अनं प्रथम, नायव सुव्वा, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, श्रेणीः रा.प.अनं द्वितीय, खरिदार, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं.११/२०७७-७८ (खुला), प्राविधिक सेवा/समुह, तहः६, आईटी अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं. ९-१०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं. ७/२०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/१२ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४१३ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३११ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/८०९ (खुला) (अत्तरीया), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/५१२ (महिला) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४१२ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/१०९ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/८०८ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/७०६ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/६०८ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/५११ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४११ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३१० (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/२०६ (खुला) (जनकपुर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/१०८ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७/०७८ (आ.प्र.) तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५०९ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४०९ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०८ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५१० (महिला) (पोखरा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४१० (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०९ (महिला) (हेटौडा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/८०७ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरिया), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/७०५ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/६०७ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५०८ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४०८ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०७ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/१०७ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/५०७ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/५०६ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/३०६ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/३०५ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ८/२०७७-७८(आ.प्र.), प्राविधिक सेवा/समुह, तहः ९, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ७/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ४, उप कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ६/२०७७-७८(महिला), प्राविधिक, प्राविधिक सेवा/समुह, तहः ५, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ५/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ५, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ४/२०७७-७८(खुला र महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ६, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ३/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, प्राविधक सेवा/समुह, तहः ७, अनुगमन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. २/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, प्राविधक सेवा/समुह, तहः ७, इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १२/२०७८-७९(दलित), श्रेणीः सहायक प्रथम, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १०-११/२०७८-७९(आ.ज. र मधेसी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ८-९/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-७/२०७८-७९(खुला र महिला), श्रेणीः अधिकृत द्वितीय, अध्ययन उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ५/२०७८-७९(आ.प्र.), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ४/२०७८-७९(आ.प्र.), तहः अधिकृत द्वितीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ९/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः सहायक द्वितीय, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ८/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः सहायक प्रथम, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहःअधिकृत द्वितीय, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहःअधिकृत प्रथम, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/८०६ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/८०५ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/७०४ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/६०६ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/६०५ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/४०७ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/४०६ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री ज्वालादल गण, कलैया व्यारेक, बाराको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं.९ वाहिनी अड्डा, बर्दिवास सैनिक शिविर, महोत्तरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री भीमदल गण भलुवाही व्यारेक, राजविराजको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री गुरु गोरख गुल्म, खलंगा, दार्चुलाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको छुट नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा इमामनगर नेपालगंज बाँकेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/२०५ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/२०४ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/१०६ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/१०५ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री रुद्रध्वज गण, सिलगढी, डोटीको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ वाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री पश्‍चिम कमाण्ड हे. क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा तुलसीपुर दाङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री तारादल गण, चरिकोट व्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना तर्फ श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, इटहरी व्यारेक, सुनसरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री भीमकाली गुल्म, तोक्मे ब्यारेक, ताप्लेजुङ्गको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराबाट संचालन भएको विज्ञापन नं ०१/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) श्री भगबती दलगण फुलबारी ब्यारेक पोखराको सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री गुरु गोरख गुल्म, खलंगा, दार्चुलाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा ब्यारेक, जुम्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री रामवाण गुल्म, सुलीगाड ब्यारेक, डोल्पाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री बराहदल गुल्म रानीवन ब्यारेक, सिमकोट, हु्म्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलबाट मिति २०७८।०८।१८ मा सञ्चालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री नं.२१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गरेको नेपाली सेना तर्फ श्री वरख गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १६-१७/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ११-१५/२०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १०/२०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ८-९/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ५-७/२०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः८, सह-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ३-४/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः९, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १-२/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः१०, नायव महाप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना तर्फ भैरव गण, थलाहा ब्यारेक, मोरङ्गको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/८०४ (खुला ) (अत्तरीया), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०५ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/१०४ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०५ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/६०४ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०४ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०४ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/३०४ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/८०३ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरिया), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/७०३ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/६०३ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०३ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/३०३ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/२०३ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/१०३ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदकाे प्रथम चरणको (आइ.क्यू) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वि.नं. ५१-९५/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी) का विभिन्न तह तथा पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ४८-८७/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी) का विभिन्न तह तथा पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ५०-५७/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी), तह ४ को विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४४-४९/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी), तह ४ को विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४३/२०७६-७७ (महिला), प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ कम्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विक