लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७५-१७२८०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, योजना अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-18 2075-07-19 2018-08-10 14:55:19
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-19 2018-08-10 14:57:05
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८२-१७२८६/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-20 2018-08-10 15:00:28

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन