लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४/९/२७ पोखराको वि.नं १३१६४/०७३-७४(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-12 12:55:07
२०७४/९/२८ पोखराको वि.नं १३१६५/०७३-७४(आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-12 16:34:17
२०७४/१०/०४ दिपायलको वि.नं. १५७२४-१५७२६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-04 2018-01-19 13:31:05
२०७४।१०।५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५७/०७३-७४ (आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-19 17:57:12
२०७४।१०।५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५८/०७३-७४ (महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-19 18:02:45
२०७४।१२।५ सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 206-212/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन , ने.पा.एण्ड वा.ला., गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-28 2075-01-05 2018-03-19 10:16:22
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१३/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-03-21 17:11:39

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन