लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००४/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-18 2074-12-18 2018-03-14 12:32:50
२०७४।११।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-19 2074-12-19 2018-03-14 13:01:09
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००६/०७४-७५(महिला),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-03-14 13:55:24
२०७४।११।३० सगरमाथा अञ्चल कार्यालय दिक्तेलको बिज्ञापन नं 201-205/073-74,(खुला तथा समावेशी)वन रक्षक, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-25 2074-12-28 2018-03-14 15:10:03

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन