लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७४/८/२३ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५४३-११५४९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2074-11-27 2074-12-04 2017-12-11 18:57:58
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०८-१४४१४ (खुला/÷समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ.समूह, चौथो तह अ.हे.व.पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-29 2074-12-02 2017-12-14 08:54:53
2074/09/19 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11043-11047/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना 2074-11-28 2074-12-01 2018-01-03 13:13:20
२०७४।९।२० नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12553/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-29 2074-11-30 2018-01-04 15:53:32
२०७४।९।२६ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12205-12210/073-74,एकीकृत तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-28 2074-12-06 2018-01-12 10:10:57
2074-10-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, वागलुङ्गको वि.नं. १३९४३/०७३-७४(आ.प्र) सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन 2074-11-30 2074-11-30 2018-02-07 16:24:42
2074-10-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13944-13946/073-74(खुला,समावेशी),सहायक महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको लिखित नतिजा 2074-11-30 2074-12-01 2018-02-07 16:28:41
२०७४।१०।२८ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १५१-१५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणीविहिन, वनरक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-11-30 2074-12-04 2018-02-11 14:23:18
२०७४।११।०३ कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 801-804/073-74,(खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन वनरक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-29 2074-11-30 2018-02-15 17:24:27
२०७४।११।९ महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणीविहिन, गेमस्काउट पदको लिखित नतिजा 2074-11-23 2074-12-01 2018-02-21 19:57:19

अपडेट

सुचना

बुलेटिन