सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2076/03/27 11902/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/०७५-७६ (खुला), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 17:49:23
2076/03/27 11903/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/२०७५-७६ (महिला), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 17:55:17
2076/03/27 11904/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/२०७५-७६ (आ.ज.), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 17:57:09
2076/03/27 11905/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५/२०७५-७६ (मधेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 17:59:05
2076/03/27 11908/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०८/२०७५-७६ (पि.क्षे.), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:02:01
2076/03/27 11902/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/२०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2019-07-12 18:05:56
2076/03/27 11902/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/२०७५-७६ (खुला), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:16:55
2076/03/27 11903/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/२०७५-७६ (महिला), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:21:02
2076/03/27 11904/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/२०७५-७६ (आ.ज.), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:24:04
2076/03/27 11905/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५/२०७५-७६ (मधेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:25:41
2076/03/27 11906/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६/२०७५-७६ (दलित), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:28:40
2076/03/27 11907/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०७/२०७५-७६ (अपाङ्ग), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:33:08
2076/03/27 11908/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०८/२०७५-७६ (पि.क्षे.), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-12 18:37:33
2076/03/27 11902/075-76 2076/03/27 - काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८/२०७५-७६ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2019-07-12 18:42:46

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन